Алғыштапчаң Аба-Тура сӧзи

          - 1 –

По чарықта \ пир чон-қалық пар,

Мағат чақшы қалық –

Абамның қалығы!

Мағат кӧрӱмниғ қалық –

Ичемниң қалығы!

Ол қалықтаң \ пис шықтыбыс,

Анаң аара \ пис

Пистиң қалыққа \ кӧӧленчабыс!

Тадар қалыққа \ қынчабыс!

              — 2 –

Ай-қара \ чыш аразында

Пистиң қалығыбыс \ чатча,

Мағат чақшы чышта –

Абамның чыжында!

Мағат кӧрӱмниғ чышта –

Ичемниң чыжында!

Ол чыштаң пис шықтыбыс,

Анаң аара \ пис

Ай-қара чышқа \ кӧӧленчабыс!

Абалар чышқа \ қынчабыс!

               — 3 –

Пистиң \ тадар қалығыбыс,

Пурунғу темнең \ шық-келген,

Пурунғу темибистең –

Абаларыбыс тужынаң,

Пурунғу темибистең –

Ичелерибис тужынаң!

Ол темнең \ пис шыққанмыс,

Анаң аара \ пис

Ол алып темге \ кӧӧленчабас,

Ол матыр темге \ қынчабыс!

            — 4 –

Пурунғу темде \ устар полдыбыс,

Тебир таштаң \ қара тебир \ урдыбыс,

Қара тебирдең \ ақ небе \ иштедибис,

Қылыш-қуйақ, \ қазан-пычақ \ иштедибис,

Мағат \ устар \ полдыбыс!

             — 5 –

Қышқы темде \ ачыққа чӧрдибис,

Часқы темде \ чыл пажын \ тоғаштыбыс,

Қамнап-келип, \ шачығ эттибис,

Қочағаннап \ чӧрдибис!

             — 6 –

Пурунғу темнең \ пӱӱнгӱ темге \ келдибис,

Аба-Тура \ кижилери теп, \ адалчабыс,

Аба-Тура \ кижилери полып,\ келдибис,

Пистиң қалығыбыс \ аразынға \ кирдибис,

Пистиң қалығыбысқа

Улуғ эзен \ ақкелдибис!

             — 7 –

Тадар \ қалығыбысқа

Тӱгенмес \ эзен \ ползын ! теп,

Пис мында \ айт-чӧрчабыс,

Пистиң \ қалығыбысқа

Қоратпас \ эзен \ ползын! теп,

Пис мында \ уғусчабыс!

            - 8 –

Пис \ пазоқ \ позубыстабыс!

Позубыстабыс, пос-постарыбыс!

Пис \ пазоқ \ пиргебис!

Пис \ пазоқ \ тадарларбыс!

           — 9 –

Эзен ползын \ тадар қалығыбысқа,

Қайраноқ \ пистиң \ қалығыбысқа!

Эзен ползын \ Аба-Тураға,

Тадар пажын \ пилчиған \ ассоциацияны

Туған \ тураға,

Пистиң \ ӧӧн \ тураға!

Эзен ползын \ писке,

Қазық-абыр \ ползын \ писке,

Мында \ турчыған \ писке:

Чақшыларыбысқа,

Керселерибиске,

Сағыштығларыбысқа,

Туған черди \ тутчыған \  ээлерибиске!

Эски \ тӱрк \ қалығыбысқа!!

            - 10 –

Чабыс та\ полза,

Постарыбыстың \ черибис \ пар,

Тайыс та \ полза,

Постарыбыстың \ суғыбыс \ пар,

Мӧңӱс та \ полза,

Постарыбыстың \ чоныбыс \ пар!

                        24 июнь2010г,   член союза писателей России Косточаков Г.В.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь